Kursy kadrowe

ZOSTAŃ INSTRUKTOREM PZN

Szkoła Narciarska NARTUS – licencja A+B i D – 30 lat na rynku. Ścisła czołówka szkół w Polsce, specjalizujących się w organizacji kursów kadrowych na stopnie instruktorskie.
Kadra prowadząca to utytułowani Instruktorzy PZN z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, wielokrotni Mistrzowie Polski MPA i MPI oraz medaliści prestiżowych zawodów międzynarodowych Gardenissima najdłuższy slalom gigant na świecie.

Schemat szkolenia SITN-PZN

Demonstrator szkolny

Dla ambitnej młodzieży 12 -16 lat.

Cel kursu i cena: doskonalenie techniki jazdy – w tym jazdy sportowej.
Pierwszy krok na drodze do stopnia Instruktora PZN.

Sezon 2022/23 – 690 PLN

Kurs Kwalifikacyjny

Dla osób, które ukończyły 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs.

Cel kursu i cena: przygotowanie kandydatów na kursy: Pomocnika Instruktora, Instruktora SITN . Doskonalenie umiejętności technicznych i usystematyzowanie podstawowej wiedzy teoretycznej.

Sezon 2022/23 – 690 PLN

Pomocnik Instruktora PZN

Pomocnik Instruktora PZN  – etap, który pozwala uzyskać  pełne uprawnienia instruktorskie.

Cel kursu i cena: opanowanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności technicznych, zapewniających warsztat przyszłemu Instruktorowi narciarstwa.

 • Część techniczna – doskonalenie techniki jazdy i pokaz ewolucji z Programu Nauczania Narciarstwa. Cena cz.1 – 690 PLN 
 • Część metodyczna – podstawy pedagogiki oraz jazda sportowa – slalom. Cena cz.2 – 690 PLN
Instruktor PZN

Szkolenie centralnie prowadzone przez SITN

Do kursu instruktorskiego może przystąpić każdy Pomocnik Instruktora PZN lub Instruktor SITN, który ma ważne uprawnienia, a także zawodnik PZN posiadający co najmniej 1 klasę sportową.

KURS DEMONSTRATORA

 

Kryteria kwalifikacyjne:

 • dla osób, które ukończyły 12 lat i nie przekroczyły 16-go roku życia.
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).

Program kursu: 


Minimum 5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych dziennie:
– nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa
– opanowanie pługu, łuków płużnych oraz śmigu i skrętu równoległego
– trening slalomu giganta – GS – trasa nie krótsza niż 25 sek.
teoria: 3,5 godziny / kurs
– zarys historii i organizacja narciarstwa w Polsce
– elementy Programu Nauczania SITN PZN
– bezpieczeństwo w górach (zabezpieczenie miejsca wypadku, wzywanie pomocy)
– elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS)
– sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) 
– definicja konkurencji alpejskich (na podstawie NRS)

 

Kurs jest zakończony nieobowiązkowym egzaminem. 

Stopień DEMONSTRATORA SZKOLNEGO PZN pozwala na przystąpienie do części I – technicznej kursu na: stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN bez zaliczania K. KWALIFIKACYJNEGO – jednak po zaliczeniu Zawodów Regionalnych na min. 6 pkt

Czas trwania kursu: 6 dni na śniegu (w tym 1 dzień przeznaczony na egzamin)

Uprawnienia:

 • brak uprawnień szkoleniowych. 
 • prawo startu w Zawodach Regionalnych, w Mistrzostwach Polski Demonstratorów Szkolnych PZN.
 • absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f.
 • otrzymywanie Informatora Przedsezonowego SITN PZN

 

Terminy

 • 26.12 - 31.12.2022
 • 16.01 - 21.01.2023
 • 23.01 - 28.01.2023
 • 30.01 - 04.02.2023
 • 06.02 - 11.02.2023
 • 13.02 - 18.02.2023
 • 20.02 - 25.02.2023

KURS KWALIFIKACYJNY

Kryterium kwalifikacyjne:

 • ukończone 16 lat – do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się kurs
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich 
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa (podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych – dla osób niepełnoletnich.

Program kursu:

PRAKTYKA: 5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych lekcyjnych dziennie:
– nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa,
– trening slalomu giganta (GS) – na trasie nie krótszej, niż 25 sek. 

TEORIA: 5 godzin

– zarys historii, organizacja narciarstwa w Polsce i na świecie
– elementy Programu Nauczania SITN PZN
– organizacja pomocy w wypadkach narciarskich, elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS),
– sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania – smarowanie, regulacja wiązań 
– konkurencje alpejskie – na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego

Czas trwania kursu:

6 dni na śniegu – w tym 1 dzień egzamin z jazdy technicznej + sprawdzian sportowy 

Uprawnienia:

 • brak uprawnień szkoleniowych.
 • niższe wymagania punktowe na Zawodach Regionalnych warunkujących wstęp na kurs POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN – 6 pkt.

Kurs jest zakończony nieobowiązkowym egzaminem. Po zdaniu egzaminu można przystąpić do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN – pod warunkiem zaliczenia na odpowiednim poziomie Zawodów Regionalnych 

Ważność przeszkolenia:

Ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu na KURSIE KWALIFIKACYJNYM.

Terminy

 • 10.12 - 15.12.2022
 • 26.12 - 31.12.2022
 • 02.01 - 07.01.2023
 • 16.01 - 21.01.2023
 • 23.01 - 28.01.2023
 • 30.01 - 04.02.2023
 • 06.02 - 11.02.2023
 • 13.02 - 18.02.2023
 • 20.02 - 25.02.2023
 • 27.02 - 04.03.2023

KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Spełnienie jednego z trzech poniższych warunków:
1.1. Ukończony kurs kwalifikacyjny – najdalej dwa lata wstecz – potwierdzony wpisem do „Indeksu” oraz wynik w GS na Zawodach Regionalnych – min. 6 pkt. Wynik ważny jest 2 lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do „Indeksu”.

1.2. Ukończony kurs DEMONSTRATORA SZKOLNEGO PZN potwierdzony wpisem do „Indeksu” oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych – min. 6 pkt. uzyskany jednak nie później niż w sezonie następującym po dacie wygaśnięcia stopnia DEMONSTRATORA SZKOLNEGO PZN

1.3. Uzyskanie co najmniej 8 pkt. w Zawodach Regionalnych dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia w SITN PZN. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do „Indeksu”.

2. Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu oraz ukończone 17 lat w roku, w którym odbywa się II część kursu. 

3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości uprawiania narciarstwa – podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych – dotyczy osób niepełnoletnich. 

4. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie – dotyczy osób niepełnoletnich.

Czas trwania:

Część I – techniczna:

6 dni na śniegu (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin)

Program: 

TEORIA – analiza techniki – 4 godz.,
– historia narciarstwa w Polsce i na świecie – 2 godz.
– organizacja narciarstwa (Polska i świat) – 1 godz.
– zagadnienia bezpieczeństwa w górach – 2 godz.

PRAKTYKA: ( 5 dni szkolenia × 6 godzin lekcyjnych dziennie)
– doskonalenie techniki jazdy – w tym jazda terenowa
– doskonalenie pokazu ewolucji

EGZAMIN WEWNĘTRZNY: z teorii oraz praktyki (1 dzień) – przeprowadza IW – kierownik wyszkolenia LSN. Brak zaliczenia jakiegokolwiek tematu z części technicznej skutkuje powtórzeniem tej części kursu. Ważność przeszkolenia wynosi 1 rok, tzn. do części II kursu (metodyczno-sportowej) należy przystąpić w roku, w którym ukończyło się część I lub w roku następnym. 

Część II – metodyczno-sportowa

CDN…

Twoja pasja może stać się inspirującą pracą

Terminy części I technicznej:

 • 26.12 - 31.12.2022
 • 16.01 - 21.01.2023
 • 30.01 - 04.02.2023
 • 13.02 - 18.02.2023

Terminy części II metodycznej:

 • 02.01 - 07.01.2023
 • 23.02 - 28.01.2023
 • 06.02 - 11.02.2023
 • 20.02 - 25.02.2023
Rezerwuj kurs
z noclegiembez noclegu